دولت سیزدهم

12شهریور
اجلاس بغداد؛ تحت تأثیر حضور مقتدرانه ایران/ لزوم بازسازى انقلابى ساختار فرهنگى كشور
امام جمعه پلدشت:

اجلاس بغداد؛ تحت تأثیر حضور مقتدرانه ایران/ لزوم بازسازى انقلابى ساختار فرهنگى كشور

امام جمعه پلدشت گفت: نحوه حضور وزیر خارجه ایران، كه نماد آن ایستادن آقاى امیر عبداللهیان در صف روساى كشورها بود، به سرعت تبدیل به خبر اول اجلاس شد.