Friday, 12 July , 2024

آری

12فروردین
آری قاطع مردم به جمهوری اسلامی ایران
یادداشت

آری قاطع مردم به جمهوری اسلامی ایران

دوازدهمین روز از فروردین ۱۳۵۸ بیش از ۹۸ درصد مردم ایران با تفکر و اندیشه‌های متنوع، مختلف و گاه متضاد در قالب برگزاری همه‌پرسی سراسری، آری قاطعی به جمهوری اسلامی گفتند.

12فروردین
عزت مردمی، دستاورد غیرقابل انکار جمهوری اسلامی ایران
نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری:

عزت مردمی، دستاورد غیرقابل انکار جمهوری اسلامی ایران

نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری گفت: مشارکت مردم در امور کشور امری بسیار مهم است و دولت در اموراتی از قبیل اقتصاد مردم را بطور کامل دخیل کنند.

10فروردین
آری قاطع مردم به جمهوری اسلامی ایران

آری قاطع مردم به جمهوری اسلامی ایران

دوازدهمین روز از فروردین ۱۳۵۸ بیش از ۹۸ درصد مردم ایران با تفکر و اندیشه‌های متنوع، مختلف و گاه متضاد در قالب برگزاری همه پرسی سراسری، آری قاطعی به جمهوری اسلامی گفتند.

11فروردین
۱۲ فروردین مظهر تجلی مردم سالاری در دنیا است
کارشناس ارشد مسائل سیاسی:

۱۲ فروردین مظهر تجلی مردم سالاری در دنیا است

کارشناس ارشد مسائل سیاسی گفت: ۱۲ فروردین تجلی مردم سالاری دینی است که در ایران اسلامی تجلی یافته که مردم در تعیین سرنوشت خویش دخیل هستند.

ای رسانه