Tuesday, 16 April , 2024

21 بهمن

21بهمن
همزمان با گلبانگ “الله اکبر” آسمان پلدشت نورباران شد + تصاویر

همزمان با گلبانگ “الله اکبر” آسمان پلدشت نورباران شد + تصاویر

در شب پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، آسمان پلدشت همزمان با طنین بانگ “الله اکبر” مردم، نور افشانی شد.

21بهمن
همزمان با گلبانگ))الله اکبر(( آسمان پلدشت نورباران شد + تصاویر

همزمان با گلبانگ))الله اکبر(( آسمان پلدشت نورباران شد + تصاویر

در شب پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، آسمان پلدشت همزمان با طنین بانگ “الله اکبر” مردم، نور افشانی شد.

ای رسانه