Friday, 19 April , 2024

12 فروردین روز جمهوری اسلامی ایران

12فروردین
۱۲ فروردین روز جمهوری اسامی
مجموعه عکسنوشت،

۱۲ فروردین روز جمهوری اسامی

مجموعه عکسنوشت 12 فروردین روز جمهوری اسامی پیش روی شماست.

10فروردین
آری قاطع مردم به جمهوری اسلامی ایران

آری قاطع مردم به جمهوری اسلامی ایران

دوازدهمین روز از فروردین ۱۳۵۸ بیش از ۹۸ درصد مردم ایران با تفکر و اندیشه‌های متنوع، مختلف و گاه متضاد در قالب برگزاری همه پرسی سراسری، آری قاطعی به جمهوری اسلامی گفتند.

12فروردین
چو ایران نباشد تن من مباد
پوستر

چو ایران نباشد تن من مباد

پوستر چو ایران نباشد تن من مباد پیش روی شماست.

12فروردین
عکس نوشت/ ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد

عکس نوشت/ ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد

همزمان با ۱۲ فروردین عکسنوشت روز جمهوری اسلامی ایران پیش روی شماست.

ای رسانه