Sunday, 14 July , 2024

فرهنگ حسینی

30تیر
مادران و دختران پلدشتی از قیام حسینی می‌گویند

مادران و دختران پلدشتی از قیام حسینی می‌گویند

اهمیت فرهنگ حسینی و امر به معروف و نهی از منکر در نگاه مردم پلدشت پیش روی شماست.

ای رسانه