Sunday, 14 July , 2024

فرامرز اصغری

08فروردین
آنا یوردوم پلدشت شهری وار اولسون

آنا یوردوم پلدشت شهری وار اولسون

فرامرز اصغری از شاعران خوش ذوق پلدشت است که امروزه اشعارش برای خود جای پایی در فضای ادبی این شهر باز کرده که در یکی از آخرین سروده هایش در وصف عیدنوروز قلم به دست شده است.

ای رسانه