Sunday, 14 July , 2024

غربالگرایی شنوایی

25تیر
بازدید از ۸۰ زن سرپرست خانوار و ۳۷۹ پرونده توانبخشی در سه ماه اول سال

بازدید از ۸۰ زن سرپرست خانوار و ۳۷۹ پرونده توانبخشی در سه ماه اول سال

رییس اداره بهزیستی پلدشت گفت: امسال از ۸۰ زن سرپرست خانوار و ۳۷۹ پرونده توانبخشی بازدید شده است.

ای رسانه