دو رهروان

03مهر
مسابقات دو رهروان شهداء پلدشت+ تصاویر

مسابقات دو رهروان شهداء پلدشت+ تصاویر

مسابقات دو رهروان شهداء ظهر امروز در بین مدارس پلدشت برگزار شد.

01آذر
مسابقات دو رهروان شهداء پلدشت+ تصاویر

مسابقات دو رهروان شهداء پلدشت+ تصاویر

مسابقات دو رهروان شهداء ظهر امروز در بین مدارس شهرک ارس پلدشت برگزار شد.