دهه بصیرت آبرسانی

13دی
آب رسانی به روستای قره خوجالو پلدشت
همزمان با دهه بصیرت صورت گرفت؛

آب رسانی به روستای قره خوجالو پلدشت

همزمان با دهه بصیرت بیش از 220 خانوار از روستاهای محروم پلدشت از نعمت آب شرب بهره مند شدند.