Friday, 12 July , 2024

خدمات پزشکی

11شهریور
اجرای طرح خدمات بهداشتی درمانی رایگان در چالدران
مدیر شبکه بهداشت و درمان چالدران خبر داد:

اجرای طرح خدمات بهداشتی درمانی رایگان در چالدران

مدیر شبکه بهداشت و درمان چالدران گفت: 7 تیم پزشکی خدمات خود را به صورت رایگان در زمینه های مختلف به عشایر چالدران انجام دادند.

ای رسانه