Tuesday, 16 April , 2024

حقوق شهرونی

31تیر
حقوق شهروندی از اصول اساسی جامعه است/  نحوه برخورد با ارباب رجوع را باید سرلوحه خود قرار دهیم

حقوق شهروندی از اصول اساسی جامعه است/ نحوه برخورد با ارباب رجوع را باید سرلوحه خود قرار دهیم

فرماندار پلدشت گفت: حقوق شهروندی از اصول اساسی بوده و حق هر انسانی است که از حقوق و تکالیف خود در جامعه آگاه و برخوردار باشد.

ای رسانه