Tuesday, 16 April , 2024

آب و فاضلاب شهری

10مرداد
برخورداری ۴ هزار و ۹۰۰ نفر از امتیاز آب شرب شهری در پلدشت/ سامانه ۱۲۲ آماده دریافت شکایات و پیشنهادات مردمی است

برخورداری ۴ هزار و ۹۰۰ نفر از امتیاز آب شرب شهری در پلدشت/ سامانه ۱۲۲ آماده دریافت شکایات و پیشنهادات مردمی است

رییس اداره آب و فاضلاب شهری پلدشت گفت: طی ۳ ماهه نخست سالجاری با فروش ۷۰ امتیاز آب شرب تعداد مشترکین شهری پلدشت به ۴ هزار و ۹۰۰ مشترک رسید.

ای رسانه