بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:
معاون اقتصادی وزارت امور خارجه

صادرات و واردات جهت دار و هوشمند باید به جد پیگیری شود

معاون اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: صادرات و واردات جهت دار و هوشمند باید به جد پیگیری شود.

۲۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۶