18 جماد أول 1445 Thursday, 30 November , 2023

آمار

05فروردین
ثبت نام 264 داوطلب جهت شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا پلدشت تا پایان روز پنجم

ثبت نام 264 داوطلب جهت شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا پلدشت تا پایان روز پنجم

رییس هیت اجرایی انتخابات پلدشت گفت: بخش مرکزی با 177 نفر، بخش ارس با 66 نفر، پلدشت با 15 نفر و شهر نازک با 9 نفر به ترتیب رتبه های اول تا چهارم بیشترین ثبت نام کنندگان را به خود اختصاص داده اند.

ای رسانه