18 جماد أول 1445 Thursday, 30 November , 2023

آسایار

31شهریور
راه اندازی سامانه آسایار در اورژانس پلدشت
مدیر شبکه بهداشت و درمان پلدشت خبر داد:

راه اندازی سامانه آسایار در اورژانس پلدشت

مدیر شبکه بهداشت و درمان پلدشت از راه اندازی سامانه اتوماسیون آسایار اورژانس پلدشت در روز های آتی خبر داد.

ای رسانه