18 جماد أول 1445 Thursday, 30 November , 2023

آب و فاضلاب شهری

10مرداد
برخورداری 4 هزار و 900 نفر از امتیاز آب شرب شهری در پلدشت/ سامانه 122 آماده دریافت شکایات و پیشنهادات مردمی است

برخورداری 4 هزار و 900 نفر از امتیاز آب شرب شهری در پلدشت/ سامانه 122 آماده دریافت شکایات و پیشنهادات مردمی است

رییس اداره آب و فاضلاب شهری پلدشت گفت: طی 3 ماهه نخست سالجاری با فروش 70 امتیاز آب شرب تعداد مشترکین شهری پلدشت به 4 هزار و 900 مشترک رسید.

ای رسانه