18 جماد أول 1445 Thursday, 30 November , 2023

آبیاری نوین

28تیر
اجرای طرح آبیاری نوین در 30 هکتار از اراضی پلدشت

اجرای طرح آبیاری نوین در 30 هکتار از اراضی پلدشت

مدیر جهاد کشاورزی پلدشت گفت:سامانه نوین آبیاری شهرستان در 30هزار هکتار از اراضی آبی و دیمی پلدشت در حال اجراست.

ای رسانه